Zásady zpracování osobních údajů

Kdo jsme

Obchodní společnost AMP s.r.o., sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČO: 261855278, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 31508, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých zákazníků a subdodavatelů, resp. účinkujících umělců. Jednatel Správce absolvoval profesní studium GDPR – Ochrana osobních údajů u OSVČ, malých a středních podniků na Evropském polytechnickém institutu. Správce úspěšně realizoval projekt Realizace GDPR ve firmě AMP, spol. s r.o. a tím harmonizoval tuto problematiku ve společnosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679.

Tento dokument zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informuje subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

Účely zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů pouze za účelem uzavření a plnění smluv za účelem poskytnutí služeb zvukového studia výrobcům audio-vizuálních děl

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které Správce zpracovává:

 •  jméno a příjmení,
 •  jméno dítěte a jeho zákonného zástupce (pouze u nezletilých účinkujících)
 •  telefonní číslo
 •  adresa bydliště
 •  e-mailová adresa (pouze u překladatelů a režiserů)
 •  bankovní spojení

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ovšem může ovlivnit způsobilost Správce poskytnout subjektu údajů služby, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o subjektu údajů, včetně osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Pro účel uzavření a plnění smlouvy zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytnou pro uzavření a plnění smlouvy. Smlouvy se subjekty osobních údajů jsou poté archivovány po dobu 10 let pro případ kontroly ze strany finančního úřadu.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu pavel.dvorak@studio-virtual.cz nebo poštou na adresu Správce. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám, s výjimkou posílání smluv o převodu autorských práv klientům, pro které jsou díla vyráběna.

Příjemcem osobních údajů je kromě zaměstnanců Správce pouze smluvní Zpracovatel, který osobní údaje zpracovává pro účely vedení účetnictví Správce.

Způsob zpracování osobních údajů

Správce a případně jeho Zpracovatel osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky prostředky účetního software.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen předat informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo žádat vysvětlení a opravu

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo některý jeho zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je vrozporu sochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou- li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo může požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Rozšířené právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 •  účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Subjekt údajů má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost velektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 • zpracování se provádí automatizovaně.
 • Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje iprofilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů aSprávcem nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; vtěchto případech však má subjekt údajů
právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor aprávo napadnout automatizované rozhodnutí.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní údaje Správce:

AMP spol. s r.o.
Ing. Pavel Dvořák – jednatel
Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
Tel. 257312525
e-mail: pavel.dvorak@studio-virtual.cz
V Praze dne 23. května 2018